روزشمار به دنیا آمدن فرزند من
Lilypie 2nd Birthday Ticker
چهارشنبه 12 دی‌ماه سال 1386
ببار ای برف

بریم برف بازی؟؟؟

 امروز یه روز برفی توپه که امیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره، صبح بیدار شدم دیدم عجب سفید کرده همه جارو ... گفتم الان اگه گلک بود، منتظر بود که رادیو اعلام کنه که مدارس تعطیله، آخه خودم اینجوری بودم... اگه تعطیل نمی شد اینقدر غر می زدم که نگو... میگن هرچه پدر کردو پسر کرد... راستی ،‌ تا بحال براتون پیش اومده که نشسته باشید تو ماشین توی یه روز برفی و ببینید یه بنده خدایی خیس خالی کنار خیابون ساعت هفت صبح وایستاده تا یکی دلش رحم بیاد و سوارش کنه... بعدش خوب شما هم میزنید کنار که سوار بشه، ولی تا میاد در رو باز کنه،‌ شما پاتون رو،‌ روی گاز میذارید و میرید و کلی تو دلتون بهش میخندید... خیلی بامزه است نه... من توی این موقعیت بودم ... البته من توی ماشین نبودما... من همون آقایی بودم که پیاده بود... خوب اینم یه جورشه دیگه.